ACE Regular balinātājs 1l

AceSKU: 26728 EAN: 8001480020412

€1,29
€1,29 / kg
Pieejamība:
Ir noliktavā

Apraksts

ACE Regular balitātājs ir paredzēts baltas veļas mazgāšanai gan veļas mašīnā, gan mazgāšanai ar rokām. Tas ir saudzīgs audumiem, tos nebojājot, kā arī dažādu virsmu (izņemot metāla) tīrīšanai.

 

Sastāvdaļas

Sodium Hypochlorite, Sodium Carbonate, Sodium Hydroxide

Uzmanību!

BĪSTAMI! H290 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem H315 - Kairina ādu H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām P102 - Sargāt no bērniem P234 - Turēt tikai oriģinālā iepakojumā P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu Ūdens daudzumu P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet, lūdziet mediķu palīdzību P301+P310 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanās un zāļu informācijas centru vai ārstu vai NMPD

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā, labi vēdinātā vietā orģinālā iepakojumā, sargājot no saules stariem, nesavietojamiem materiāliem, pārtikas un dzērieniem. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

 

Cita informācija

Izcelsmes valsts: Polija

Neto daudzums (g/ml): 1000

Piegādātājs: SIA Brands Only, Bruņinieku iela 22-11, LV-1001, Rīga, Latvija

Pārdevējs: SIA Abrands, Eduarda Smiļģa iela 26a, LV-1004, Rīga, Latvija

Tev varētu interesēt

Nesen skatītie produkti