CILIT BANG Universal Degreaser tīrīšanas līdzeklis 750ml

Cilit BangSKU: 23108 EAN: 5900627024210

€2,99
€3,98 / l
Pieejamība:
Ir noliktavā

Apraksts

Cillit Bang Grease & Smudges tīrīšanas līdzeklis un attaukotājs efektīvi notīrīs taukus, eļļu un taukainus traipus visā Jūsu mājā. Tas ir lieliski piemērots virtuves, katlu un pannu, galda piederumu, šķīvju, cepeškrāsns plauktu, trauku, darbavirsmu, ledusskapju, nerūsējošā tērauda, flīžu, grilu, trauku skapju, sadzīves tehnikas, durvju, tvaika nosūcēju, metāla žalūziju, atkritumu tvertņu, dārza mēbeļu, velosipēdu, automašīnu riteņu disku, marmora, granīta un dabiska akmens virsmu, stikla (pēc lietošanas noskalot) tīrīšanai.

 

Sastāvdaļas

<5% Non-Ionic Surfactant, Perfume, Benzyl Salicylate

 

UZMANĪBU!

Bīstami!

H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
P102 Sargāt no bērniem.
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280 Izmantot aizsarg cimdus un acu/sejas aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ ziepju daudzumu.
P332 + P313 Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet mediķu palīdzību.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/nacionāliem/starptautiskiem noteikumiem.
EUH 206 Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt kaitīgas gāzes (hlors).


Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā un tumšā vietā.

 

Cita informācija

Izcelsmes valsts: Polija

Neto daudzums (g/ml): 750

Piegādātājs: SIA Brands Only, Bruņinieku iela 22-11, LV-1001, Rīga, Latvija

Pārdevējs: SIA Abrands, Eduarda Smiļģa iela 26a, LV-1004, Rīga, Latvija

Tev varētu interesēt

Nesen skatītie produkti